Hướng dẫn sử dụng phần mềm >

Đăng ký phát hành

 

 

 

 

1. Tạo mẫu hóa đơn

2. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu 01

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice