Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Hệ thống >

Cấu hình email server

 

 

 

 

Email server sử dụng cho việc gửi thông tin hóa đơn đến đơn vị mua, hoặc gửi thông tin đăng nhập cho các tài khoản người dùng.

 

- Để cấu hình email server quý khách chọn mục Cấu hình hệ thống.

 

 

- Tiếp theo chọn tab Email server

 

 

- Mặc định phần mềm sẽ sử dụng email server của hệ thống Autoinvoice. Nếu quý khách muốn cấu hình lại theo email server của riêng mình thì quý khách gạt sang trái tại nút Sử dụng email mặc định của hệ thống.

 

Lưu ý: Để cấu hình email server riêng, quý khách cần kiểm tra thông tin cấu hình email server với đơn vị đang cung cấp dịch vụ email server cho quý khách.

 

Chọn phương thức bảo mật

Quý khách lựa chọn phương thức bảo mật của hệ thống email server quý khách đang sử dụng để cấu hình lên phần mềm

 

Nhập thông tin cấu hình

Quý khách nhập các thông tin:

- Thông tin host của hệ thống email server quý khách đang dùng để cấu hình lên phần mềm

- Cổng kết nối đến hệ thống email server quý khách đang dùng để cấu hình lên phần mềm

- Tài khoản email sử dụng để gửi email

- Mật khẩu của tài khoản

 

Kiểm tra kết nối

Quý khách có thể bấm vào nút Test connection để kiểm tra kết nối đến hệ thống email server mà quý khách đang sử dụng để cấu hình lên phần mềm

 

Lưu cấu hình

Nếu kết nối thành công quý khách thực hiện Lưu lại để sử dụng

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice