Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Quản lý hóa đơn >

Xem bản thể hiện hóa đơn

 

 

 

 

- Bước 1: Tại giao diện Quản lý danh sách hóa đơn, quý khách bấm chuột phải vào hóa đơn cần xem và bấm tùy chọn Xem hóa đơn

 

 

- Bước 2: Phần mềm sẽ chuyển hướng đến màn hình thể hiển bản chi tiết của hóa đơn ở 1 tab mới trên trình duyệt

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice