Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Quản lý hóa đơn >

Upload hàng hóa cho hóa đơn

 

 

 

 

Khi tạo hóa đơn mới mà hóa đơn có rất nhiều dòng, để tiết kiệm thời gian quý khách có thể sử dụng tính năng Upload sản phẩm vào hóa đơn.

 

- Bước 1: Trong màn hình tạo mới hóa đơn quý khách bấm vào tùy chọn Nhập file

 

 

- Bước 2: Tải file mẫu về máy tính

 

 

- Bước 3: Nhập dữ liệu hàng hóa - dịch vụ vào file mẫu

 

 

+ Quý khách nhập tên hàng hóa dịch vụ vào cột Tên hàng hóa

 

+ Nhập số lượng và đơn giá

 

+ Nếu quý khách nhập thẳng thành tiền cho hàng hóa - dịch vụ, quý khách không cần nhập số lượng và đơn giá vào 2 cột này

 

- Bước 4: Tiếp theo quý khách bấm Chọn file để upload file lên phần mềm

 

 

- Bước 5: Quý khách bấm Lưu, thông tin hàng hóa - dịch vụ sẽ được tự động thêm vào hóa đơn đang khởi tạo, số liệu và tổng tiền sẽ được phần mềm tự động tính toán.

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice