Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Quản lý khách hàng >

Upload danh sánh khách hàng

 

 

 

 

Nếu quý khách có danh sách khách hàng và cần thêm vào phần mềm đễ tiện lợi cho việc lựa chọn khi xuất hóa đơn, thì tính năng Upload sản khách hàng sẽ giúp quý khách thực hiện nhanh hơn trong quá trình thêm khách hàng lên phần mềm

 

- Quý khách di chuyển vào màn hình Upload dữ liệu > Upload khách hàng

 

 

- Tải file mẫu về máy tính cá nhân

 

- Nhập dữ thông tin các khách hàng vào file mẫu, sau đó quý khách bấm vào Upload file  khách hàng

 

- Nếu quý khách cần cập nhật lại thông tin của khách hàng, mà trước đó quý khách đã upload lên rồi, thì quý khách tick chọn vào mục Chọn để cập nhật lại khách hàng trùng mã

 

 

- Cuối cùng quý khách bấm Lưu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết quả Upload hoặc có lỗi xảy ra

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice