- Để thêm khách hàng vào phần mềm, quý khách di chuyển vào màn hình Khách hàng > Thêm khách hàng

 

- Quý khách nhập các thông tin của khách hàng vào các trường dữ liệu

 

- Nếu khách hàng là công ty, quý khách nhập Mã số thuế vào sau đó bấm nút tìm kiếm phần mềm sẽ tự động tìm kiếm thông tin và chèn vào các ô thông tin, sau khi nhập hoàn tất quý khách bấm Lưu ở cuối màn hình.

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice