Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Quản lý khách hàng >

Chỉnh sửa / xóa khách hàng

 

 

 

 

- Danh sách khách hàng sau khi thêm sẽ được hiển thị trong màn hình Khách hàng > Danh sách khách hàng

 

 

- Để chỉnh sửa thông tin của khách hàng, quý khách bấm vào phần Thao tác và chọn Chi tiết ở góc phải màn hình, phần mềm sẽ hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khách hàng đó. Tại đây quý khách nhập lại thông tin và bấm Lưu ở phía dưới màn hình

 

 

- Nếu cần xóa khách hàng quý khách bấm vào Thao tác tại khách hàng đó và chọn Xóa

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice