Hướng dẫn sử dụng phần mềm > Hệ thống >

Cấu hình email template

 

 

 

 

Email template là mẫu email mà quý khách sẽ sử dụng để gửi thông tin hóa đơn điện tử đến đơn vị mua, hoặc gửi tài khoản đăng nhập dành cho các tài khoản khác.

 

- Bước 1: Để thêm email tempalte quý khách vào màn hình Hệ thống > Cấu hình hệ thống

 

 

- Bước 2: Tiếp theo quý khách chọn tab Email template và bấm Thêm mới

 

 

- Bước 3: Phần mềm sẽ hiển thị giao diện thêm template, nếu quý khách cần thêm email template cho việc gửi hóa đơn điện tử, thì trong giao diện quý khách chọn Loại mẫu email là HÓA ĐƠN, còn template cho việc gửi nhận thông tin đăng nhập thì quý khách chọn THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

 

 

- Bước 4: Quý khách chỉnh sửa tiêu đề email nội dung gửi email theo ý của mình.

 

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng không thay đổi những thông tin nằm trong {{ }} hoặc {% %}

- Quý khách có thể bấm vào Nút hình vòng xoáy để quay lại nội dung trước khi quý khách chỉnh sửa

 

 

- Bước 5: Quý khách bấm Lưu lại, phần mềm sẽ ẩn màn hình chỉnh sửa, tiếp theo quý khách bấm vào Sử dụng tại giao diện quản lý template để sử dụng mẫu

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Autoinvoice